JBRR en klager hebben te hoge verwachtingen van elkaar

Samenvatting (dossier 2016.90)

De heer M. krijgt in verband met een omgangsregeling met zijn dochter te maken met de wijkteams en JBRR. De heer M. klaagt over de gang van zaken bij de wijkteams en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna JBRR). In het rapport 2760 (https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/wijkteam-mag-geen-contactverbod-opleggen/) geeft de kinderombudsman een oordeel over de begeleiding door de wijkteams. In dit rapport geeft de kinderombudsman een oordeel over JBRR.

De heer M. is ontevreden over de bejegening door de jeugdbeschermer van JBRR en over de actualiteit van de informatie in het dossier dat JBRR aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) overdroeg. De kinderombudsman kan niet vaststellen of de jeugdbeschermer van JBRR de uitspraken heeft gedaan waarover de heer M. klaagt. Om die reden geeft de kinderombudsman geen oordeel over deze klacht. Daarnaast stelt hij vast dat de informatie die JBRR aan de RvdK gaf, voldoende actueel was. Daarom vindt de kinderombudsman dat deze klacht ongegrond is.

De kinderombudsman ziet wel aanleiding om 2 van zijn aanbevelingen uit zijn rapport Onderzoek van de gemeentelijke kinderombudsman naar de toepassing van drang in de Rotterdamse jeugdhulpverlening en het besluitvormingsproces aan het Jeugdbeschermingsplein van 26 februari 2018 in herinnering te brengen:

Aanbeveling 4: Zorg ervoor dat interventies, zoals geforceerde uithuisplaatsingen en contactverboden, die zozeer in het gezins- en persoonlijk leven ingrijpen dat die alleen door tussenkomst van de rechter mogen worden opgelegd, niet in een vrijwillig (drang)kader worden toegepast.

Aanbeveling 8: Attendeer ouders en jeugdigen actief op de mogelijkheid van ondersteuning door het AKJ en op de klachtenprocedure. Niet alleen schriftelijk maar ook mondeling.

JBRR laat in haar reactie weten dat zij alleen in samenspraak met de jeugdige en de ouders tot een time-out beslist. Die time-out heeft altijd tot doel de hereniging van ouder kind en herstel van de thuissituatie. Daarnaast attendeert zij betrokkenen altijd actief in het kader van de klachtenprocedure bij JBRR. Betrokkenen ontvangen bij de start per post de klachtenfolder van de JBRR. Daarnaast geeft JBRR aan dat zij eind mei 2019 bezig is een protocol te ontwikkelen waarin de werkwijze van zowel de informele als formele klachtafhandeling beschreven staan. Eind mei 2019 was er bij de JBRR een voorlichtingsbijeenkomst van AKJ over haar werkwijze.

De kinderombudsman neemt met instemming kennis van de reactie van JBRR, maar vraagt nog wel aandacht voor het zo vroeg mogelijk informeren van ouders en kinderen over de mogelijkheid een klacht in te dienen. Informatieverstrekking als er al een klacht is ingediend is te laat. Het gaat er nu juist om dat iedereen weet dat er een mogelijkheid is een klacht in te dienen. Degenen die een klacht indienden, kenden die weg al.

Lees het hele rapport hier: 20191205 rapport klacht JBRR KOM